loading...

Tüzük

BURSA HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ TÜZÜK

ADI-MERKEZİ-AMACI-TANIMI-SİYASETLE ALAKASI

ADI
                MADDE 1: Dernek kanunu hükümlerine göre “Bursa Halkla İlişkiler Derneği” adında bir dernek kurulmuştur.

MERKEZİ
                MADDE 2: Dernek  Merkezi Bursa’dır.

AMACI
                MADDE 3: Derneğin amacı aşağıda 5.maddede tanımı yapılan Halkla İlişkiler mesleğini Türkiye’de tanıtmak, yerleştirmek, geliştirmek ve bu meslek mensupları arasında dayanışma sağlamaktır.

AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

                MADDE 4: Derneğin yukarıdaki 3.maddede yazılı amaca yönelik ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak yapacağı bütün çalışmalar bu hükme girer. Dernek yukarıda  belirtilen amacın gerçekleşmesi konusunda gerekli toplantı ve gösteriler, geziler, sergiler düzenleyebilir. Bilimsel araştırma ve çalışmalar ile ilgili bunların yayım faaliyetinde bulunabilir, arşiv oluşturabilir. Kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin gerçekleştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve projeler yapar ve yaptırır. Bunların gerçekleşmesi konusunda yarışma açılabilir yardım amacıyla da piyango balo vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir, sosyal lokal ve tesisler için taşınmaz edinebilir, satabilir. Dernek adına gazete dergi ve öteki basılı eserler çıkarabilir.

TANIMI
                MADDE 5: Halkla ilişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının, müşteri, işçi, ortak gibi özel gruplar, resmi çevreler veya geniş anlamda halkla sağlam bağlar kurup geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına halkoyundan  gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı çabalardır.

DERNEĞİN SİYASETLE ALAKASI

                MADDE 6: Derneğin kesinlikle siyasetle alakası yoktur. Üyelerin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan dernek mesul değildir. Dernek hiçbir siyasi teşekkülün faaliyetlerine katiyen iştirak edemez.

DERNEK KURUCULARI

                MADDE 7: Dernek kurucularının adları, soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları, tabiiyetleri aşağıda gösterilmiştir.
AYSUN ATALAY   Halkla ilişkiler T.C Çekirge Cad.Çukurköşk 2.Yuvam Apt 2/3 BURSA
HAKAN TURAN: Halkla ilişkiler T.C Dikkaldırım Kardeşler Sok. No:38 BURSA
AYFER GENÇ: Halkla ilişkiler T.C Kaplıkaya Kıyı Sok. Seda D Blk.1/1 BURSA
ORAL ÖZEKEN: Halkla ilişkiler T.C Stadyum karşısı Sönmez Apt D:4 BURSA
NURAN ÖZSÖZ: Halkla ilişkiler .T.C Gazcılar Cd.Hacı İlyas Mh.Kolay Çıkmaz Sk.No:5 BURSA
TANGÜL ALTEN:  Halkla ilişkiler T.C Fevzi Çakmak C.No:55 BURSA
GÜRHAN ÇETİNKAYA: Halkla ilişkiler T.C Yalova Cad.İşçi Sok.1/5 Gemlik BURSA
BURÇİN BÜYÜKONAL:Halkla İlişkiler T.C Çekirge Cd. Çukurköşk  1.Yuvam Apt D:8 BURSA
MELİH DEHNİOĞLU: Halkla İlişkiler T.C Reklamcı T.C Dikkaldırım Delhi Sok. Birtane Apt. A Blk D:3 BURSA
GONCA YERLİYURT:  Gazeteci T.C Selvili Cd.Petek Sit.D Blk No:6 BURSA

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ, ÜYE OLMA ŞARTLARI

                MADDE 8: Derneğe üye olabilmek için 5.maddede tanımlanan halkla ilişkiler faaliyetlerini bilfiil yürütmekte olmak (temsil ettikleri kuruluşlar adına bu çalışmaları yürüten veya danışmanlık edenler) veya halen Halkla ilişkiler Halkla İlişkilerle ilgili bir dalda çalışıyor olmasa bile daha önceden en az iki yıl Halkla ilişkiler mesleğinde sorumluluk almış olmak. Üye olabilmek için bu meslek ile ilgili tahsil yapanlarda (İletişim Fakülteleri veya 2 yıllık Meslek Yüksekokullarının Halkla ilişkiler bölümü) 1 yıl mesleki tecrübe, tahsil yapmayanlarda ise en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmanın yanı sıra 2 yılda mesleki tecrübe aranır.

ASİL ÜYE

                MADDE 9: Madde 8’deki şartlara haiz ve Dernekler Kanunu’nca aranan niteliklere sahip adaylar 2 üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içerisinde üyeliği kabul ve reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

KURUMSAL ÜYE             

                MADDE 10: Kurumsal Üyelik koşulları aşağıdaki maddeler doğrultusunda belirlenmiştir.

 1. Kurumsal üyeler, kendi üyeliklerinin yanı sıra, Dernek Tüzüğü uyarınca üye olma koşullarını sağlayan 1 (bir) personelini, “Kurum Temsilcisi Üye” olarak atama hakkını haizdir. Kurum temsilcisi üyeler, ilgili üye kurumun yazılı talebi ile üyelik hakkı kazanırlar ve aynı üye kurumun yazılı talebi ile üyelikleri sona erdirilebilir, kurum temsilcisi üyeler, onları atayan üye kurum tarafından her zaman ve gerekçe belirtilmeksizin değiştirilebilir.
 2. Kurum temsilcisi üyenin, kendisini atayan kurumun bünyesinde bulunan grup şirketlerinden bir diğerinin bünyesinde görevlendirildiği haller hariç olmak üzere, kurum nezdindeki görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi veya kendisini atayan kurumun Dernek üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu kurum temsilcisi üyenin üyeliği, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Dernek tarafından re’sen sona erdirilir.
 3. Kurumsal üyelik aidatı giriş aidatı 500 TL, yıllık aidat 250 TL olarak belirlenmiştir. Kurum temsilcisi üyeler, giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatı ödemekten muaftırlar.
 4. Kurum temsilcisi üyeler, yukarıda anlatıldığı şekilde atanma ve üyeliklerinin sona ermesi halleri ile aidat yükümlülükleri hariç olmak üzere, bireysel üyeler ile, oy kullanma hakları dahil, aynı ve eşit haklara sahiptir.

FAHRİ ÜYE

                MADDE 11: İki üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile fahri üye seçilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 MADDE 12: Hiç kimse üye olmaya ve kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ

         MADDE 13: 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 17.maddesi gereğince üyelik niteliklerini kaybedenler ve yazılı mazeret beyan etmeden üst üste 3 toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu kararı sonucu veya istifa halleri dışında giriş ve üyelik aidatlarını 1 yıl içinde ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler.

ÜYELİK HAKLARI

         MADDE 14: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe konulamaz. Derneğin organları A) Genel Kurul B) Yönetim Kurulu C) Denetleme Kurulu D) Yüksek Danışma Kurulu

GENEL KURUL OLUŞUMU VE TOPLANTI ZAMANI

         MADDE 15: Genel Kurul bütün üyelerden meydana gelir. İki yılda bir Nisan ayında  olağan toplantısını yapar. Genel kurul aynı zamanda Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

                MADDE 16: Genel Kurul, toplantılarını dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

         MADDE 17: Genel Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olmaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YAPIŞ USULÜ

                MADDE 18: Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Kanunda ve statüde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı  Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının Yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Toplantıda görüşülecek konular; Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURUL TOPLANTISINDA ÇAĞRI USULÜ

                MADDE 19: Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmamasının sebebi ile toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının  hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantılar hakkında kanunun genel hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

                MADDE 20: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi.
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 6. Derneğin fes edilmesi.
 7. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU OLUŞUMU

                MADDE 21: Yönetim Kurulu görevi 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşmak üzere 2 yıl için Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

YÖNETİM KURULU GÖREVLİLERİ

                MADDE 22: Yönetim Kurulu görevi icabı aşağıdaki hususları yerine getirir,

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
 3. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

                MADDE 23: Yönetim Kurulu Başkanı derneği temsil eder. Başkan olmadığı zaman Yönetim Kurulu toplantılarına başkan vekili başkanlık eder. Genel sekreter derneğin yazışmalarını ve diğer idari işleri yönetir. Muhasip üye mali konularda yetkili ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu ve Genel Kurula karşı sorumludur. Ödemeler başkan veya başkan vekili ile muhasip üyenin müşterek imzaları yapılır.

YÖNETİM KURULU TOPLAMA ÇOĞUNLUĞU

                MADDE 24: Toplama çoğunluğu üye tam sayısının yarısından bir fazladır.


YÖNETİM KURULUNDA YEDEK ÜYELERİN TAMAMLANAMAMASI

                MADDE 25: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi durulna yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU

                MADDE 26: Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden kurulur. Genel Kurulca iki yıl için seçilir. Görevi, yönetim kurulunun mali faaliyetlerini altı ay geçmeyen aralıklarla denetlemek, raporları Yönetim Kuruluna sunmaktır.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

                MADDE 27:  Yüksek Danışma Kurulu derneğin en üst danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda kurul üyesidir. Yüksek Danışma Kurulu'nun beş üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir süre için seçilir. Başkanlık Divanı, bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter ve iki üyeden oluşur. Kurul yılda en az iki defa Kurul Başkanı'nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Kurul kararları tavsiye, öneri niteliğinde olup, Yönetim Kurulu'nu bağlamaz. Yüksek Danışma Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre, Yasama, Yürütme, Yargı organlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu tüzel kişiliğini haiz meslek örgütleri ve bunların üst örgütleri, akademik kurumların mensupları ile Kurul üyesi olmayan dernek üyeleri görüş alışverişinde bulunulmak üzere Kurul Başkanlığınca davet edilebilirler. Bu kişiler Kurul oylamasına katılmazlar. Başlıca görevleri:

 1. Bursa’da iletişim sektörünün genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
 2. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
 3. Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri tavsiye etmektir.


ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

                MADDE 28: Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organları seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ŞUBELER

                MADDE 29: Derneğin şubesi yoktur.

YILLIK AİDAT

                MADDE 30: Üyelik aidatı yıllık 100 TL’dir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

                MADDE 31: Yıllık aidat dışında;

 1. Giriş aidatı 200 TL olup sadece üye kayıt işlemi sırasında bir sefere mahsuben alınır.
 2. Derneklerce yapılan yayınla, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Derneklerin mal varlıklarından elde edilen gelirler.
 4. Bağışlar ve yardımlar.
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

LOKAL

                MADDE 32: Dernek mali imkanlarına ve Dernek Kanunu hükümlerine göre kendi lokal tesislerine sahip olmak için çaba gösterir. Lokal açmak ve işletmek için mahallin en büyük mülki amirinden izin alınır.

DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTER VE KAYITLAR, ALINDI BELGELERİ

                MADDE 33: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar ve bu defterleri noterden tasdik ettirir.

 1. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları yazılır.
 2. Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 3. Gelen ve giden evrak defterleri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 4. Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak kaydedilir.
 5. Bütçe kesin hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar izlenir
 6. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar işlenir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin kayıtlarının tutulması.

GELİR VE GİDERE USUL

                MADDE 34: 2908 sayılın Kanunu’nun 63.maddesi gereğince dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı’nca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde bastıracağı alındı sağlayamazsa ilgili dernek özel olarak bastıracağı alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğince onaylatılarak bağış ve aidat kabul edilir. Mahallin en büyük mülki amirliği bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar. Maliye Bakanlığı’nca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılmaz. Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil edilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

                MADDE 35: Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek  tüzüğü hükümlerine göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilmek için bir araya gelmiş üyelerin arasından oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için Denetleme Kurulu’nun tetkiklerine esas olmak üzere Genel Kurul’dan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarılır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ


         MADDE 36: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemi konulmak ve kanuni bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek kuralı ile tüzük değiştirilir.

DERNEĞİN FESHİ

                MADDE 37: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilmek için tüzüğe göre genel kuruluna katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretli çoğunluk elde edilemezse, ikinci defa toplanmak üzere çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Mahkeme kararı ile fesih dernek kanununun hükümlerine göre yapılır.

TASFİYE ŞEKLİ

                MADDE 38: Derneğin feshi ve dağıtılması halinde üyeler arasından seçilecek üç kişilik tasfiye kurulu tarafından mal varlığı paraya çevrilerek borçları ödendikten sonra kalan varlık Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredilecektir.

YASALARA UYMA

                MADDE 39: 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 3.kısmında yazılı yasak faaliyetlere uyma konusunda  ve izne bağlı faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunmaya dernek yöneticileri ve tüm üyeler azami hassasiyet gösterecektir.

TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN DURUMLAR

                MADDE 40: Tüzük açık hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu  ile Türk Medeni Yasası’nın 1 fası olan cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

Her hakkı saklıdır © 1992 - 2017 | Bursa Halkla İlişkiler Derneği